Menu
Žumarovanie

Žumarovanie

Horo­le­zecká tech­nika ktorá pre­verí Vaše fyzické schop­nosti, vôľu a odhod­la­nosť. Žuma­ro­va­nie je ver­ti­kálny výstup a  je podobný ako pri zla­ňo­vaní, ale s pomo­cou špeciál­nych pomô­cok (žuma­rov) kde sa pohy­bu­jete sme­rom hore. Táto tech­nika sa využíva pri tech­nicky nároč­nom lezení naprí­klad  v prí­pa­doch, kedy nie je možné pou­žiť metódu zla­ňo­va­nia narí­klad z kon­štruk­cií, stro­mov, pre­vi­sov, budov atd…

Facebook Twitter Google+ Pinterest