Menu
Historický šerm

Historický šerm

Kto je sku­pina his­to­ric­kého šermu Cech Terra de Seli­nan ?

Sku­pina his­to­ric­kého šermu vznikla začiat­kom roku 1990.  V roku 1995 začala sku­pina pre­zen­to­vať svoje ume­nie širo­kej verej­nosti. Zame­riava sa na obdo­bie gotiky.


Kon­com roku 2002 došlo v sku­pine k nie­koľ­kým zme­nám. Následne sku­pina zme­nila svoj názov a počet členov sa ustá­lil na desať. Názov vysti­huje zame­ra­nie a oblasť pôsob­nosti Cech Terra de Seli­nan, ktorý vzni­kol podľa naj­star­šej písom­nej správy o území Žiliny pochá­dza­jú­cej z 13.storočia, a náj­deme ju v lis­tine nit­rian­skeho župana Tomáša pri­bližne z r. 1208, napí­sa­nej v latin­čine a územie Žiliny sa tu nazýva Terra de Seli­nan.  Keďže sa neve­nu­jeme len šermu, ale polo­vica našej práce spo­číva vo  výrobe zbraní a zbroje, neza­budli sme zastre­šiť náš názov slo­vom Cech, teda sku­pina zaobe­ra­júca sa rôz­nymi oblas­ťami stre­do­ve­kého života.
Šermiar­ske ume­nie ste mohli vzhliad­nuť na mno­hých podu­ja­tiach na Slo­ven­sku i v Čechách, ako naprí­klad Sta­ro­mest­ské sláv­nosti v Žiline, dobí­ja­nie hradu Bec­kov, Skla­bin­ské hradné hry, Boj­nický zámok, Tren­čian­ske hradné hry, Wot­han­burg, Medzi­ná­rodní šermí­řsky fes­ti­val v Kro­měžíři, Orav­ský zámok, Mest­ské sláv­nosti v Brezne, Lip­tov­ský fes­ti­val his­to­ric­kého šermu a dobo­vej kul­túry a ďalšie. Tiež sme boli spo­lu­or­ga­ni­zá­tori roč­ní­ko­vej akcie Lie­tav­ské hradné sláv­nosti.


Hlav­ným posla­ním sku­piny je pod­po­ro­vať pozna­nie his­tó­rie a pri­blí­žiť členom i širšej verej­nosti stre­do­veký spô­sob života, boja, reme­siel, tanca, kul­túry v teore­tic­kej i prak­tic­kej podobe.

V rámci dopl­n­ko­vého prog­ramu sku­piny Cech Terra de Seli­nan môžete vidieť, ukážky dobo­vého vojen­ského pro­stre­dia 15 – 16 sto­ro­čia na území Európy.

Scé­nické ukážky — krátke:

  • Boží súd - dobové právo pre sed­lia­kov a šľachtu, cca:10 min
  • Dedič­stvo – rodinná hádka šľach­ti­cov pri delení majetku,  cca:10min

Scé­nické ukážky : dlhé 

  • Kanón – oblie­haná pev­nosť oča­káva delo­stre­lecké posily, ale nie všetko dopadne podľa plánu, cca: 20min
  • Omyl – zlé pocho­pe­nie roz­kazu hrad­ného haj­tmana, čo vedie k zapek­li­tej situ­ácii cca: 20 min

Rekon­štruk­cia vele­nia a tak­tiky pre voj­sko 15 – 16 stor.  pavez­níci, hala­par­tníci, pika­nieri, strelci, ťažká pechota, haj­tmani, bube­níci, vlajkonoši .…

Dobový život, remeslá : 

  • Ukážka života žold­nie­rov na vojen­skom ťažení 
  • Strelci, mecha­nické zbrane – luky kuše, sekery oštepi, praky — dyna­mická ukážka z uve­de­ných zbraní s mož­nos­ťou streľby aj pre klienta
  • Palné zbrane – ukážka streľby z ruč­ných a lafe­to­va­ných zbraní ( píš­taly, hákov­nice, arke­buzy, taras­nice a  húfnice )
  • Remeslá - dobová kuchyňa, lazebna, dobové hry, kováčska dielňa
  • Luko­strelci: streľba z  lukou  kuší

Dobový tábor na vojen­skom ťažení – ukážka obsa­huje všetky prvky: kuchyňa, šerm, lazebna, zbroj­nica, dyna­mické ukážky

 

PREŽITE  AJ  VY  NA  CHVÍĽKU  CHUŤ  GOTIKY !!!

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest