Menu
P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu - individuálny

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu - individuálny

Základné informácie

Miesto: Žilina
Dĺžka kurzu: 3hod
Počet inštruk­to­rov: 1
Počet osôb: min: 1; max: 1
Cena kurzu: 60€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

O kurze

Cie­ľom kurzu je odbor­ným a meto­dic­kým sys­té­mom uviesť absol­ven­tov do prob­le­ma­tiky legál­neho vlast­ne­nia a pou­ži­tia strel­nej zbrane. Dôle­ži­tým fak­to­rom kurzu je vybu­do­vať základy bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbra­ňou. Infor­má­cie a zruč­nosti zís­kané kur­zom sa stanú zákla­dom pre zís­ka­nie zbroj­ného pre­ukazu. Tieto zruč­nosti Vám pomôžu zís­kať skú­sení inštruk­tori vďaka indi­vi­du­ál­nemu prí­stupu ku kaž­dému absolventovi zvlášť.  
 

Obsah kurzu

  • Prob­le­ma­tika legál­neho vlast­ne­nia strel­nej zbrane v zmysle zákona SR
  • Zákon č. 190/2003 Z.z. o Zbra­niach a strelive
  • Sys­tém a postup ako žiadať o Zbrojný preukaz
  • Tla­čivá a žiadosti na Zbrojný pre­ukaz, ktoré budete potre­bo­vať na Polí­cii a samotné vypl­ne­nie tla­čív spo­je­ných so zís­ka­ním zbroj­ného pre­ukazu a nákup­ného povolenia
  • Pred­náška a dis­ku­sia na tému nutná obrana, a krajná núdza
  • Prednáška ku skúšobným otázkam na ZP
  • Základné zásady bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbraňou
  • Druhy a typy strel­ných zbraní a munície
  • Cer­ti­fi­kát o absol­vo­vaní kurzu

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

  • Poznám­kový blok a písa­cie potreby (odporúčame)

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku

Facebook Twitter Google+ Pinterest