Menu
Archery Hunters

Archery Hunters

Rých­losť, dyna­mika, práca v tíme, tak­tika… to je náš Archery Hunting.

Čo to vlastne je Archery Hun­ting? 
Dva tímy, nafu­ko­va­cie a dre­vené mobilné pre­kážky, špeciálne luky a šípy ktoré sú zakon­čené 3D penou a ochrana tváre v podobe masky.

 
A čo je dôle­žité? Nemu­síte ces­to­vať vy k nám ale mi prí­deme k Vám pre­tože všetko máme mobilné a pre­nosné. 

 
Stačí nám tráv­natá plo­cha 40x50m a ideme na to. 
Pra­vidlá hry:  dva tímy boju­júce proti sebe a hrajú o čo naj­väčší počet bodov a čo naj­viac zasia­hnu­tých súpe­rov. Zasia­hnutý hráč ide na vopred určený roh ihriska a opä­tovne sa vra­cia do hry.

Facebook Twitter Google+ Pinterest