Menu
Panters Army Challenge NOVINKA 2019

Panters Army Challenge NOVINKA 2019

Panters Army Challenge je výzva pre ľudí, ktorý chcú zažiť niečo čo nemajú možnosť si len tak hocikde vyskúšať. Jedná sa o jednodenný program kde Vám priblížime tréning špeciálnych jednotiek pod odborným dohľadom inštruktorov s bohatou praxou v danom obore.
Účastníkov rozdelíme do 8 družstiev po xx osôb. Účastníci budú mať pripravených stanoviská, ktoré budú hodnotené časovo a bodovo.
Čas na vykonanie jednej disciplíny je 40min. Prestávka na presun 10min. V tomto čase si prejdú účastníci základné praktické školenie v danej oblasti súťaže.

Obsah programu

1,st. S.W.A.T Parkúrová airsoft strelnica
2,st. Lanové Techniky
3,st. Topo – geocaching
4,st. Škola vrhania nožov
5,st. Strelné zbrane
6,st. Taktická zdravoveda
7,st. Vzduchovková strelnica

1,st. S.W.A.T Parkúrová airsoft strelnica

S.W.A.T Skills — výcvik špeciálnej jednotky
Chcete otes­to­vať svoje skú­se­nosti a schop­nosti ???
Chcete si vyskú­šať náročnú školu S.W.A.T Skills a stať sa na chvíľu členom špeciál­nej jed­notky?
Chcete zažiť niečo netra­dičné, čo Vám dodá pocit istoty a ukáže, že každé nové ráno je krásne…
Tak S.W.A.T je pre Vás.
Pre koho je určená S.W.A.T Skills ??
Odpo­veď je jednoduchá…
S.W.A.T Skills je určená, pre firemné akcie, busi­ness par­tne­rov alebo Vašich zamest­nan­cov, kto­rým chcete pri­pra­viť netra­dičný záži­tok, pri kto­rom zabudnú na sta­rosti a oslo­bo­dia sa od zhonu bež­ného života pri prí­jem­nom a zábav­nom zvý­šení hla­diny adrenalínu.
Čo je S.W.A.T Skills?
Prog­ram sa usku­toč­ňuje na pre­káž­ko­vej mobilnej strelnici o dĺžke cca 100m. Na tejto strelnici budú pripravené rôzne taktické prekážky a kryty, ktoré je možné využívať na streľbu z profesionálnych airsoftových zbraní, najmodernejšej konštrukcie 2019. Pripravená je široká škála špeciálnych terčov od papierových až po padacie a viac-terčové.
Po úvod­nom tré­ningu a inštruk­táži pre­behne samotné cvi­če­nie. V tomto par­kúre Vás čaká veľa stre­lec­kých terčov, prekážok a dis­cip­lín. Napríklad: hod granátom a nožom a iné. Na úspešne absol­vo­va­nie celej trate je potrebná odvaha, šikov­nosť a dobrá nálada.

Čo v programe S.W.A.T zažijete?

netradičný záži­tok
základný strelecký výcvik
dynamiku
akčnosť
streľbu

S.W.A.T obsahuje: 

bez­peč­nos­ť pri streľbe a obo­zná­me­nie sa s air­sof­to­vými zbraňami
umiest­ne­nie a nose­nie zbrane
základný stre­lecký pohyb so zbra­ňou a reak­cia na terč
zásady mierenej streľby
pohyb po parkúre medzi překážkami

Ciele :

nut­nosť tímovej spolupráce
koor­di­ná­cia a špor­tové nasa­de­nie pre plnenie úloh

Technické a materiálne vybavenie strelca: 

výstavba strelnice a parkúru
airsoftová puška
zásobník 2ks
chrániče zraku
taktická vesta
taktická prilba

 2,st. Lanové Techniky

V tejto časti adre­na­lí­no­vého a fyzicky trošku nároč­nej­šieho výcviku ktorý je vhodný ako jeden z hlav­ných prog­ra­mov pre firemné akcie zažijete:
Lanovú dráhu
Šplhanie po taktickom lanovom rebríku

 3,st. TOPO Geocaching + Topografická súťaž:

Vedomostno športová hra v ktorej celý tím musí absolvovať dve časti. Prvá je vedomostná súťaž z oblasti orientácie v prírode. Druhá Geocaching, súťaž kde bude úlohou družstva prejsť za pomoci buzoly a azimutov všetky určené stanovištia v čo najkratšom čase.

Geo — zna­mená zem
Cache — zna­mená skrýša
Sú to teda skrýše — body, kde­koľ­vek na zemi.
My sme to obo­ha­tili o prácu v teréne nie z GPS ale za pomoci mapy a buzoly. Každý účast­ník si pred samot­nou hrou prejde škole­ním z topo­gra­fie čo sa mu môže v živote v neča­ka­nej situ­ácii zísť. Hra spo­číva v hľa­daní bodov v hor­skom pro­stredí a na kaž­dom bode má ďalšie indí­cie na zís­ka­nie ďalšieho bodu.

4,st. Škola vrhania nožov

Vrhací nôž je veľmi stará a účinná zbraň, ktorá sa vyví­jala his­tó­riou až do dneš­nej  doby. Nie je až tak ťažké, naučiť hádzať s vrha­cími nožmi tak, aby sa vždy zabo­dol hro­tom do terča. V prie­behu pár minút pri správ­nej vzdia­le­nosti a trpez­li­vosti je možné  aby sa nám nože správne zabodávali. Je to prí­jemná nená­ročná akti­vita, ktorú môžete vyko­ná­vať skoro kdekoľvek. Vrhanie je rozdelené na dve časti: tréning a samotná súťaž. Úlohou družstva je nazbierať čo najviac bodov v hode nožom.

 5,st. Strelné zbrane: 

Základné predstavenie a rozdelenie zbraní, konštrukcia, rozborka/zborka. História vývoja zbraní.

 6,st. Taktická zdravoveda

Táto disciplína je založená na šikovnosti a skúsenostiach. Tím bude musieť poskytnúť zranenej osobe čo najodbornejšie zdravotné ošetrenie a preniesť ju vlastnými silami a prostriedkami do bezpečia.

 7, st. Vzduchovková strelnica:

Mobilná vzduchovková strelnica z množstvom prekážok a streleckých pozícií. Streľba prebieha z profesionálnych vzduchoviek Hammerli a Gamo. Možnosť využitia širokej škály terčov od papierových až po padacie a viacterčové.
Športovo zábavnou formou Vás zasvätíme do tajov presnej streľby a práce ostreľovačov a ich tímov. Môžete si vybrať z dvoch možností:
Športová streľba na rôzne terče a vzdialenosti
Strieľaj ako ostreľovač, tréning zahŕňa maskovanie, skrytý pohyb v priestore a následne presné výstrely One shot - One kill

Facebook Twitter Google+ Pinterest