Menu
Panters Challenge Race NOVINKA 2019

Panters Challenge Race NOVINKA 2019

Panters Challenge Race je výzva pre ľudí, ktorý chcú zažiť niečo výnimočné a vyskúšať svoje schopnosti. Panters Challenge Race jednodenný športový program kde Vám pripravíme Váš športový zážitok v netradičných disciplínach pod odborným dohľadom inštruktorov s bohatou praxou v danom obore.
Účastníkov rozdelíme do 7 družstiev po XX osôb. Účastníci budú mať pripravených 5 stanovísk, ktoré budú hodnotené časovo a bodovo. Čas na vykonanie jednej disciplíny je 40min. Prestávka na presun 10min. V tomto čase si prejdú účastníci základné praktické školenie v danej oblasti súťaže a následne absolvujú ostrú súťaž.

Obsah programu

1,st. Archery Hunters
2,st. Airsoft strelnica
3,st. Škola vrhania nožov
4,st. Topo – geocaching
5,st. Bungee running
6,st. Taktická zdravoveda
7,st. Voda

 1, st. - Archery Hunters 

Športovo adrenalínová disciplína, pri ktorej tímy bojujú proti sebe špeciálnymi lukmi a šípmi. Každý účastník má celotvárovú ochrannú masku.
Pravidlá: Hrá sa na počet strelených gólov súperovi. Čas hry je variabilný podľa počtu hráčov napríklad: 1x10min, 2x5min, 2x 8min ....
Zasiahnutý hráč musí ísť do určeného rohu ihriska a následne sa vracia do hry. Úlohou hráčov je nastrieľať súperovi čo najviac gólov.
Zápasy prebiehajú na mobilnom ihrisku kde sú nafukovacie a drevené prekážky. Vhodná plocha na hru: futbalové a tenisové ihrisko, trávnatá plocha o rozmere min 25x50 oplotené

 2,st. Airsoft strelnica

Športovo strelecká disciplína v ktorej bude úlohou tímu trafiť čo najviac terčov v časovom limite. Na tejto strelnici bude pripravená široká škála špeciálnych terčov od papierových až po padacie a viac-terčové. ktoré je možné využívať na streľbu z profesionálnych airsoftových zbraní, najmodernejšej konštrukcie 2019.
Strelnica je rozdelená na dve časti: tréning a samotná súťaž. Po úvodnom tréningu a inštruktáži prebehne samotné cvičenie. Súťaž začína hodom cvičným gumeným granátom a pokračuje streľbou.

 3.st, Škola vrhanie nožov

Vrhací nôž je veľmi stará a účinná zbraň, ktorá sa vyví­jala his­tó­riou až do dneš­nej  doby. Nie je až tak ťažké, naučiť hádzať s vrha­cími nožmi tak, aby sa vždy zabo­dol hro­tom do terča. V prie­behu pár minút pri správ­nej vzdia­le­nosti a trpez­li­vosti je možné  aby sa nám nože správne zabodávali. Je to prí­jemná nená­ročná akti­vita, ktorú môžete vyko­ná­vať skoro kdekoľvek. Vrhanie je rozdelené na dve časti: tréning a samotná súťaž. Úlohou družstva je nazbierať čo najviac bodov v hode nožom.

 4,st. TOPO Geocaching + Topografická súťaž

Vedomostno športová hra v ktorej celý tím musí absolvovať dve časti. Prvá je vedomostná súťaž z oblasti orientácie v prírode. Druhá Geocaching, súťaž kde bude úlohou družstva prejsť za pomoci buzoly a azimutov všetky určené stanovištia v čo najkratšom čase.

Geo — zna­mená zem
Cache — zna­mená skrýša
Sú to teda skrýše — body, kde­koľ­vek na zemi.
My sme to obo­ha­tili o prácu v teréne nie z GPS ale za pomoci mapy a buzoly. Každý účast­ník si pred samot­nou hrou prejde škole­ním z topo­gra­fie čo sa mu môže v živote v neča­ka­nej situ­ácii zísť. Hra spo­číva v hľa­daní bodov v hor­skom pro­stredí a na kaž­dom bode má ďalšie indí­cie na zís­ka­nie ďalšieho bodu.

5,st. Bungee running

Disciplína Bunnge Run­ning otestuje Vašu fyzickú pripravenosť, rýchlosť, šikovnosť. Účast­ník súťaže si oble­čie špeciálny postroj, ku kto­rému sú pri­pev­nené elas­tické laná, ktoré sa pri­dá­vajú alebo ube­rajú podľa váhy súťa­žia­ceho. Táto akti­vita vhodná pre deti, tak aj pre dospelé osoby. Úlohou súťa­žia­ceho je prejsť čo naj­väč­šiu vzdia­le­nosť, ktorá je meraná. Účast­ník je istený proti spät­nému ťahu lana.

6,st. Taktická zdravoveda

Táto disciplína je založená na šikovnosti a skúsenostiach. Tím si vylosuje súťažnú otázku a má 5 minút na prípravu a správne vyhodnotenie a rozdelenie úloh v tíme pri záchrane zranenej osoby. Úlohou tímu bude poskytnúť zranenej osobe čo najodbornejšie zdravotné ošetrenie a preniesť ju vlastnými silami a prostriedkami do bezpečia.

 7,st. Voda

Fyzicky náročnejšia disciplína ktorá je o šikovnosti a rýchlosti. Úlohou tímu bude preniesť bandasky naplnené vodou po vopred určenej trase v čo najkratšom čase. Následne prichádza ďalšia úloha, zapáliť oheň, naliať vodu do kovovej nádoby a priviesť vodu v bodu varu a v tomto zotrvať 60sekúnd.

Facebook Twitter Google+ Pinterest