Menu
Topo - geocaching

Topo - geocaching

Geoca­ching je zábavno náučná akti­vita ktorú pre Vás pri­pra­víme v krás­nom pro­stredí slo­ven­ských hôr.

Geo — zna­mená zem
Cache — zna­mená skrýša
Sú to teda skrýše — body, kde­koľ­vek na zemi.

My sme to obo­ha­tili o prácu v teréne nie z GPS ale za pomoci mapy a buzoly. Každý účast­ník si pred samot­nou hrou prejde škole­ním z topo­gra­fie čo sa mu môže v živote v neča­ka­nej situ­ácii zísť. Hra spo­číva v hľa­daní bodov v hor­skom pro­stredí a na kaž­dom bode má ďalšie indí­cie na zís­ka­nie ďalšieho bodu.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest