Menu
P08-Kurz prežitia L1-3

P08-Kurz prežitia L1-3

Základné informácie

Slovo pre­žiť môžme defi­no­vať via­ce­rými ter­mínmi, ale pod­stata  je rov­naká — zostať na žive, nepod­ľa­hnúť panike, pre­mýš­ľať a bojo­vať až do konca. Váš tré­ning pre­ži­tia bude podobný, ako príp­rava špeciál­nych jed­no­tiek a let­cov, s kto­rou sa stre­tá­vame v doku­men­tár­nych fil­moch, ktoré  sú súčas­ťou ich výcviku a služby v ozb­ro­je­ných zložkách.
Naučíme Vás ako pre­žiť v našich zeme­pis­ných pod­mien­kach, a ako využiť prí­rodu vo svoj prospech.

Pre koho je určená PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG ?

Odpo­veď je jed­no­du­chá — pre všet­kých čo chcú PREŽIŤ. Naša Aka­dé­mia Vás pri­praví na nástrahy, ktoré môžu čakať všade okolo Vás ( turis­tika, havá­ria doprav­ného pros­triedku, prí­rodná kata­strofa, šport ). Naučíme Vás rie­šiť akú­koľ­vek vznik­nutú situ­áciu z oblasti pre­ži­tia, od základ­ných tech­ník až po naplá­no­va­nie bez­peč­ného návratu do civilizácie.

KURZ PREŽITIA Level 1 - kurz určený pre začia­toč­ní­kov 18+

Miesto: Žilina - okolie
Dĺžka kurzu: 09:00 - 19:00hod
Počet osôb: min: 10, max: 20
Počet inštruk­to­rov:2 - 3
Cena kurzu: 80€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Obsah kurzu

 • Pred­náška o základ­ných tech­ni­kách pre­ži­tia v krí­zo­vých situáciach
 • Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
 • Zís­ka­nie pit­nej vody z dostup­ných zdro­jov v prí­rode, fil­trá­cia a úprava vody
 • Zís­ka­va­nie potravy z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov  ( lov, pasce, zber )
 • Topo­gra­fia, orien­tá­cia v prírode
 • Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spô­sobmi, typy ohňov na rôzne použitie
 • Po úspeš­nom absol­vo­vaní kurzu dostane účast­ník certifikát

KURZ PREŽITIA Level 2 - kurz určený pre pokro­či­lých 18+

Miesto: Žilina + okolie
Dĺžka kurzu: 48hod
Počet osôb: min: 10, max: 20
Počet inštruk­to­rov:3
Cena kurzu: 80€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Obsah kurzu

 • V trvaní  48 hodín
 • Spo­číva v prak­tic­kej činnosti jed­not­liv­cov. Pre­no­co­va­nie vo voľ­nej prí­rode alebo v uby­to­va­cích priestoroch
 • Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
 • Orien­tá­cia v hor­skom pro­stredí : topografia
 • Zís­ka­nie pit­nej vody a jedla z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov v pries­tore ( lov, pasce )
 • Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spôsobmi
 • Príp­rava vlast­ného prí­strešku a príp­rava jedla počas činnosti na základni
 • Zís­ka­va­nie a výroba nástro­jov, ako si vyro­biť a správne pou­ží­vať núdzové zbrane
 • Sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi
 • Impro­vi­zo­vané horo­le­zecké tech­niky, viazanie uzlov
 • Zdra­vo­veda: postupy prvej pomoci, mož­nosti  rizík v horú­com a chlad­nom pro­stredí, lie­čivé rastliny
 • Sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi
 • Ako pou­žiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech
 • Po úspeš­nom absol­vo­vaní kurzu dostane účast­ník certifikát

KURZ PREŽITIA Level 3: určený pre pri­blí­že­nie k rea­lite prežitia

Miesto: Žilina + okolie
Dĺžka kurzu: 48hod
Počet osôb: min: 8, max: 15
Počet inštruk­to­rov:3
Cena kurzu: 120€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

Obsah kurzu prežitia Level 3:

 • V trvaní  48 hodín
 • Pobyt a pre­no­co­va­nie vo voľ­nej prírode
 • Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia počas kurzu, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )
 • Orien­tá­cia v hor­skom pro­stredí :  topo­gra­fia ( čítanie máp )
 • Zís­ka­nie pit­nej vody a jedla z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov  v pries­tore (lov, pasce)
 • Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spôsobmi
 • Príp­rava vlast­ného prí­strešku a príp­rava jedla počas činnosti na základni
 • Zís­ka­va­nie a výroba nástrojov
 • Impro­vi­zo­vané horo­le­zecké tech­niky, viazanie uzlov
 • Zdra­vo­veda: postupy prvej pomoci, mož­nosti rizík v horú­com a chlad­nom pro­stredí,  liečivé
 • Rast­liny a ich použitie
 • Ako si vyro­biť a správne pou­ží­vať núdzové zbrane
 • Sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi
 • Pre­ko­ná­va­nie prí­rod­ných prekážok
 • Ako pou­žiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech
 • Po úspeš­nom absol­vo­vaní kurzu dostane účast­ník certifikát
Facebook Twitter Google+ Pinterest


Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy

Realizujeme outdorové firemné akcie pre všetkých, ktorý sa chcú naučiť prežiť v krízových situáciách. Pre tých čo sa chcú naučiť viac máme Panters Tactical Defense Academy - výcvikový program, kde Vás čakajú inštruktori ex-príslušníci špeciálnych síl.

O nás...

Dano
CEO
Inštruktor Panters Dano
Dano
inštruktor
Inštruktor Panters Mário
Mário
inštruktor
Inštruktor Panters Eugen
Eugen
inštruktor
Náš kolega "GoGo nás v auguste 2019 opustil navždy. Česť Tvojej pamiatke, chýbaš nám.

Čo o nás povedali ...

Ďakujeme za výnimočný teambuilding pre našich obchodných partnerov. Všetci boli nadšení a nabití energiou. Súťaže,disciplíny - všetko na jednotku. Určite využijeme Vaše služby aj v budúcnosti a už teraz sa tešíme. :) Bola tam super energia čas nám ubehol veľmi rýchlo. Ďakujeme ešte raz :) a prajeme veľa spokojných klientov.
Monika Spanielova
Generali

Čo o nás povedali ...

Hľadala som niečo špeciálne a iné, čo len tak nezažiješ. Ako keď vieš čo chceš, len to nevieš pomenovať. A vy PTTA - Panters Tactical Training Academy to presne máte. Prístup, ochota, ste profesionálni a pritom ako ľudia ostávate stále milí. Toto je dnes vzácne. Zariadili ste nám akčný, poučný, krásny deň. Ďakujem vám za všetkých mojich kolegov a obzvlášť za seba. Teším sa, kedy to znovu zažijeme..
Barbora Florekova
Ariola

Čo o nás povedali ...

Zaujímavý teambuilding, treba vyskúšať
Kamila Rehorovská
Super Zoo

Čo o nás povedali ...

Paradny zazitok, more uzitocnych informacii, neskutocne dobry teambuiling. rozhodne odporucam vsetkymi desiatimi.
Zuzana Benešová
Donau Farm

Čo o nás povedali ...

Úžasní inštruktori, kopec srandy, ale zároveň sa aj človek veľa naučí. Pre mňa najlepší teambuilding, aký sme doteraz vo firme mali. Chalani, klobúk dole. Veľká vďaka za trpezlivosť a cenné rady do života :) Dúfam, že dáme aj level 2 :) :) :)
Dana Buryová
Donau Farm

Teambuilding Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy

Firma Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o. je vysoko profesionálna a moderná firma zameraná na organizovanie firemných outdoorových teambuildingov, odborných kurzov, seminárov a školení. Od roku 2007 čerpáme skúsenosti a poznatky, ktoré aplikujeme do našich programov. Našou silnou stránkou sú vlastné dlhoročné skúsenosti a inštruktori z ozbrojených zložiek s dlhoročnou praxou, ktorí pôsobili v špeciálnych silách po celom svete. Medzi naše elitné programy patria kurzy prežitia pre firmy, kde Vás naučíme zvládať krízové situácie, ktoré môžu nastať kedykoľvek aj v bežnom živote. Výsledok našej firemnej akcie je možnosť vedieť postarať sa o seba a svojich najbližších.
Ponúkame sériu produktov, ktoré nútia rozmýšľať a konať iným, novým spôsobom a prístupom. Spôsob nového rozmýšľania je použiteľný či už v pracovnom ako aj každodennom živote, a preto každá skupina a každý jednotlivec odchádza od nás obohatený novým spôsobom uvažovania a so zručnosťami, ktoré môže preniesť späť na svoje pracovisko alebo bežného života.

Kurzy Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy 

V roku 2014 sme vytvo­rili ses­ter­skú firmu Panters Tactical Defense Academy s.r.o. ktorá sa výhradne zaoberá  kom­plex­ným výcvi­ko­vým prog­ra­mom  zame­ra­ným na pou­ži­tie v obranných situ­áciách. Naše kurzy sú roz­de­lené pre ozb­ro­jené zložky, širokú verejnosť ako aj pre ľudí bez zbroj­ného pre­ukazu. V ponuke je mož­nosť širo­kého výberu stre­lec­kých kurzov, kom­plex­ného sys­tému pou­ži­tia tele­sko­pic­kého obušku, pre­pra­co­vaný sys­tém v oblasti pre­ži­tia PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG, topo­gra­fické kurzy a rôzne modifikácie nad­stav­bo­vých kur­zov.
Naším cie­ľom je pri­pra­viť pre Vás vysoko pro­fe­si­onálne kurzy, škole­nia a semi­náre ktoré zabez­pe­čia naši  inštruk­tori, ex — prí­sluš­níci špeciál­nych jed­no­tiek z mini­málne 10 roč­nými prak­tic­kými skú­se­nos­ťami v daných oblas­tiach, ove­re­nými priamo v reál­nych situá­ciách. 
email: gasparik@panters.sk
     
Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o. 
Komen­ského 7
010 01 Žilina, Slovensko
© 2018 PANTERS TACTICAL TRAINING ACADEMY
VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.