Menu

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

 Registrácia ukončená
 
 obsadených  miest: 0
Kategória:
Strelecký kurz - pištoľ
Dátum:
20. október 2022
Miesto konania:
Žilina - Žilina
Počet miest
15
Voľných miest
15
Telefón:
+421 908 798 888
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Stránky:
Počet osôb min.:
1
Počet osôb max.:
1
Dlžka krzu:
3 hodiny
Počet inštruktorov:
1
Cena:
60€

O kurze

Cie­ľom kurzu je odbor­ným a meto­dic­kým sys­té­mom uviesť absol­ven­tov do prob­le­ma­tiky legál­neho vlast­ne­nia a pou­ži­tia strel­nej zbrane. Dôle­ži­tým fak­to­rom kurzu je vybu­do­vať základy bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbra­ňou. Infor­má­cie a zruč­nosti zís­kané kur­zom sa stanú zákla­dom pre zís­ka­nie zbroj­ného pre­ukazu. Tieto zruč­nosti Vám pomôžu zís­kať skú­sení inštruk­tori vďaka indi­vi­du­ál­nemu prí­stupu ku kaž­dému absolventovi zvlášť.  

Obsah kurzu

 • Prob­le­ma­tika legál­neho vlast­ne­nia strel­nej zbrane v zmysle zákona SR
 • Zákon č. 190/2003 Z.z. o Zbra­niach a strelive
 • Sys­tém a postup ako žiadať o Zbrojný preukaz
 • Tla­čivá a žiadosti na Zbrojný pre­ukaz, ktoré budete potre­bo­vať na Polí­cii a samotné vypl­ne­nie tla­čív spo­je­ných so zís­ka­ním zbroj­ného pre­ukazu a nákup­ného povolenia
 • Pred­náška a dis­ku­sia na tému nutná obrana, a krajná núdza
 • Základné zásady bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbraňou
 • Druhy a typy strel­ných zbraní a munície
 • Prak­tická časť nácviku so strel­nými zbra­ňami zborka-rozborka, ukážka pou­ži­tia a streľby
 • V cene kurzu je zahr­nutý pre­ná­jom zbraní: ČZ, Tau­rus, Glock, Ruger a 10 ks muní­cie, v prí­pade záujmu je mož­nosť zakú­pe­nia väč­šieho množ­stva munície
 • Cer­ti­fi­kát o absol­vo­vaní kurzu

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

 • Oble­če­nie a obuv podľa roč­ného obdo­bia (mož­nosť zakú­pe­nia v našom obchode so zľavou 7%)
 • Poznám­kový blok a písa­cie potreby (odporúčame)

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku