Menu
P3 Pokročilý kurz, pištoľ, neštandartné polohy, barikádova streľba

P3 Pokročilý kurz, pištoľ, neštandartné polohy, barikádova streľba

Základné informácie

Miesto: Žilina 2019
Dĺžka kurzu: 4 - 5hod.
Počet inštruk­to­rov: 2
Počet osôb: min: 8; max: 14
Cena kurzu: 80€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

O kurze

Cie­ľom kurzu je roz­vi­núť schop­nosti absol­venta o tak­tické zruč­nosti potrebné na zvlád­nu­tie kon­flikt­ných situ­ácií. Jed­not­livé cvi­če­nia vás naučia tak­ticky mys­lieť a správne sa roz­ho­do­vať v kon­krét­nej situ­ácii, čo je základ úspeš­nej seba­ob­rany. Na vyšší level obran­nej streľby vám pomôžu vystú­piť pra­xou ove­rení a skú­sení inštruk­tori, vďaka indi­vi­du­ál­nemu prí­stupu ku kaž­dému absol­ven­tovi zvlášť.

Obsah kurzu

 • Streľba z krytu
 • Streľba silná - slabá ruka
 • Streľba v neštandartných polohách
 • Pre­bí­ja­nie v rôz­nych stre­lec­kých pozíciách
 • Streľba za pohybu
 • Obranná streľba pod záťažou
 • Záverečný test
 • Po absol­vo­vaní kurzu obdrží účast­ník certifikát.

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

 • Balis­tická vesta, balis­tická prilba  ( možnosť voľby )
 • Povinná ochrana zraku ( s balis­tic­kou ochra­nou ) a sluchu
 • Zbraň, zásob­níky mini­málne 2ks
 • Púzdro na piš­toľ a zásobníky
 • Stre­livo 300ks
 • Oble­če­nie a obuv podľa roč­ného obdo­bia ( mož­nosť zakú­pe­nia v našom obchode so zľa­vou 10% )
 • Poznám­kový blok a písa­cie potreby ( odporúčame )

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku 

Facebook Twitter Google+ Pinterest
email: gasparik@panters.sk
     
Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o. 
Komen­ského 7
010 01 Žilina, Slovensko