Menu
P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

P03 Príp­rava k zís­ka­niu zbroj­ného preukazu

Základné informácie

Miesto: Žilina
Dĺžka kurzu: 3hod
Počet inštruk­to­rov: 1
Počet osôb: min: 4; max: 8
Cena kurzu: 45€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

O kurze

Cie­ľom kurzu je odbor­ným a meto­dic­kým sys­té­mom uviesť absol­ven­tov do prob­le­ma­tiky legál­neho vlast­ne­nia a pou­ži­tia strel­nej zbrane. Dôle­ži­tým fak­to­rom kurzu je vybu­do­vať základy bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbra­ňou. Infor­má­cie a zruč­nosti zís­kané kur­zom sa stanú zákla­dom pre zís­ka­nie zbroj­ného pre­ukazu. Tieto zruč­nosti Vám pomôžu zís­kať skú­sení inštruk­tori vďaka indi­vi­du­ál­nemu prí­stupu ku kaž­dému absolventovi zvlášť.  
 

Obsah kurzu

 • Prob­le­ma­tika legál­neho vlast­ne­nia strel­nej zbrane v zmysle zákona SR
 • Zákon č. 190/2003 Z.z. o Zbra­niach a strelive
 • Sys­tém a postup ako žiadať o Zbrojný preukaz
 • Tla­čivá a žiadosti na Zbrojný pre­ukaz, ktoré budete potre­bo­vať na Polí­cii a samotné vypl­ne­nie tla­čív spo­je­ných so zís­ka­ním zbroj­ného pre­ukazu a nákup­ného povolenia
 • Pred­náška a dis­ku­sia na tému nutná obrana, a krajná núdza
 • Základné zásady bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbraňou
 • Druhy a typy strel­ných zbraní a munície
 • Prak­tická časť nácviku so strel­nými zbra­ňami zborka-rozborka, ukážka pou­ži­tia a streľby
 • V cene kurzu je zahr­nutý pre­ná­jom zbraní: ČZ, Tau­rus, Glock, Ruger a 10 ks muní­cie, v prí­pade záujmu je mož­nosť zakú­pe­nia väč­šieho množ­stva munície
 • Cer­ti­fi­kát o absol­vo­vaní kurzu

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

 • Oble­če­nie a obuv podľa roč­ného obdo­bia (mož­nosť zakú­pe­nia v našom obchode so zľavou 7%)
 • Poznám­kový blok a písa­cie potreby (odporúčame)

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Kurzy Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy

V roku 2014 sme vytvo­rili ses­ter­skú firmu Panters Tactical Defense Academy s.r.o. ktorá sa výhradne zaoberá  kom­plex­ným výcvi­ko­vým prog­ra­mom  zame­ra­ným na pou­ži­tie v obranných situ­áciách. Naše kurzy sú roz­de­lené pre ozb­ro­jené zložky, širokú verejnosť ako aj pre ľudí bez zbroj­ného pre­ukazu. V ponuke je mož­nosť širo­kého výberu stre­lec­kých kurzov, kom­plex­ného sys­tému pou­ži­tia tele­sko­pic­kého obušku, pre­pra­co­vaný sys­tém v oblasti pre­ži­tia PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG, topo­gra­fické kurzy a rôzne modifikácie nad­stav­bo­vých kur­zov.
Naším cie­ľom je pri­pra­viť pre Vás vysoko pro­fe­si­onálne kurzy, škole­nia a semi­náre ktoré zabez­pe­čia naši  inštruk­tori, ex — prí­sluš­níci špeciál­nych jed­no­tiek z mini­málne 10 roč­nými prak­tic­kými skú­se­nos­ťami v daných oblas­tiach, ove­re­nými priamo v reál­nych situá­ciách.
email: gasparik@panters.sk
     
Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o. 
Komen­ského 7
010 01 Žilina, Slovensko