Menu

P2-2 Individuálny pokročilý kurz obran­nej streľby, pištoľ - so zbrojným preukazom

 Registrovať
 
 obsadených  miest: 0
Kategória:
Strelecký kurz - pištoľ
Dátum:
30. november 2023 10:00
Miesto konania:
Žilina - Žilina
Počet miest
15
Voľných miest
15
Telefón:
+421 908 798 888
Email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Stránky:
Počet osôb min.:
8
Počet osôb max.:
15
Dlžka kurzu:
4 - 5 hodín
Počet inštruktorov:
2
Cena:
75€

O kurze

Cie­ľom kurzu je dopl­niť ďalšie infor­má­cie potrebné na zvlád­nu­tie seba­ob­ran­nej a krí­zo­vej situ­ácie pri napad­nutí. Zruč­nosti zís­kané kur­zom posunú absol­venta o ďalší krok sme­rom k vyš­šej seba­dô­vere a mož­nosti adek­vátne čeliť nebez­pe­čen­stvu. Pokro­čilý kurz obran­nej streľby zvýši vaše mož­nosti pre­žiť kon­fliktnú situ­áciu. Zruč­nosti a schop­nosti Vám pomôžu zís­kať skú­sení inštruk­tori vďaka indi­vi­du­ál­nemu prí­stupu ku kaž­dému absol­ven­tovi zvlášť.

Obsah kurzu

 • Tasenie zbrane z púzdra
 • Stranové reakcie - Soul poloha
 • Rie­še­nie závad na zbrani
 • Pre­ná­ša­nie — streľba na viac ter­čov pri obran­nej streľbe
 • Streľba v rôz­nych polohách
 • Stra­nové zmeny pri obran­nej streľbe
 • Streľba zo zastávky ( stabilizácia )
 • Streľba za pohybu - priamy smer
 • Záverečný test strelca
 • Po absol­vo­vaní kurzu obdrží účast­ník certifikát 

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

 • Povinná ochrana zraku ( s balis­tic­kou ochra­nou ) a sluchu
 • Zbraň, zásob­níky mini­málne 2ks
 • Púzdro na piš­toľ a zásobníky
 • Stre­livo 200ks
 • Oble­če­nie a obuv podľa roč­ného obdo­bia ( mož­nosť zakú­pe­nia v našom obchode so zľa­vou 7% )
 • Poznám­kový blok a písa­cie potreby ( odporúčame )

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku