Nájdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.
taktický jednobodový popruh

PANTERS Tactical Defense Academy

Firma Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy pri­pra­vila pre Vás širokú ponuku kur­zov: obran­nej  a tak­tic­kej streľby, pre­ži­tia, seba­ob­rany, tele­sko­pic­kého obuška, TCCC. Za kva­li­tou našich kur­zov sú inštruk­tori s dlho­roč­nou odbor­nou pra­xou v danej oblasti.

Zbra­ňové kurzy:

Piš­tol:

P1 — Základný kurz obran­nej streľby
P2 — Pokro­čilý kurz obran­nej streľby
P3 — Tac­ti­cal Defense Sho­oting
P4 — Stre­lecký kurz pre Mest­ské polície

Puška:

P5 – Základný kurz obran­nej streľby puška SA vz.58
P6 — Pokro­čilý kurz obran­nej streľby puška SA vz. 58
P7 — Self-Defense sho­oting
P8 — Obranná streľba bro­kov­nica
P9 — Streľba na dlhé vzdia­le­nosti
P10 — Self-Defenseshooting piš­toľ + puška
P11 — Drill­Cour­ses­Pis­tol
P12 — Drill­Cour­ses Rifle
P13 — DrillCoursesShotgun

Kurz TRAUMA 1 — Pred­ne­moc­ničná zdra­votná sta­rost­li­vosť / Tak­tické prostredie

Kurz TRAUMA 1 — Pred­ne­moc­ničná zdra­votná sta­rost­li­vosť / Tak­tické prostredie