Nájdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

S.W.A.T Skills

S.W.A.T Skills — výcvik špeciál­nej jednotky

 

Chcete otes­to­vať svoje skú­se­nosti a schop­nosti ???
Chcete si vyskú­šať náročnú školu S.W.A.T Skills a stať sa na chvíľu členom špeciál­nej jed­notky?
Chcete zažiť niečo netra­dičné, čo Vám dodá pocit istoty a ukáže, že každé nové ráno je krásne…
Tak príďte !!!

 

Pre koho je určená S.W.A.T Skills ??
Odpo­veď je jednoduchá…

 

S.W.A.T Skills je určená, pre firemné akcie, busi­ness par­tne­rov alebo Vašich zamest­nan­cov, kto­rým chcete pri­pra­viť netra­dičný záži­tok, pri kto­rom zabudnú na sta­rosti a oslo­bo­dia sa od zhonu bež­ného života pri prí­jem­nom a zábav­nom zvý­šení  hla­diny adrenalínu.

 

Čo je S.W.A.T Skills?

Prog­ram sa usku­toč­nuje na pre­káž­ko­vej dráhe o dĺžke cca 100m, kde po úvod­nom tré­ningu a inštruk­táži pre­bieha samotné cvi­če­nie. V tomto par­kúre Vás čaká veľa stre­lec­kých trečov,prekážok a dis­cip­lín, ktoré čakajú len na Vás. Na úspešne absol­vo­va­nie celej trate je potrebná odvaha, šikov­nosť a dobrá nálada.

 

V prog­rame S.W.A.T. Skills zažijete:

 

1, Úvodná ukážka inštruk­to­rov, stre­lecko tak­tic­kého výcviku za pou­ži­tia expanz­ných zbraní.

• cca 10minútová ukážka boja a tak­tiky špeciál­nych jednotiek

 

2, S.W.A.T Skills začína:

 

• bez­peč­nos­ťou pri streľbe, obo­zná­me­ním sa s air­sof­to­vými zbraňami

• umiest­ne­nie a nose­nie zbrane

• základný stre­lecký pohyb so zbra­ňou a  reak­cia na nepriateľa

• zásady pres­nej streľby

• pohyb po bojisku medzi prekažkami

 

Cieľ kurzu:

 

• nut­nosť spo­lu­práce v tíme

• koor­di­ná­cia a špor­tové nasa­de­nie pre spl­ne­nie úlohy

• pri­blí­že­nie činnosti pri práci so zbra­ňou v tíme

 

 

 

Dopl­n­kový prog­ram: Zóna ostre­lo­vačs­kých zručností:

 

• základy pres­nej streľby

• prak­tické zruč­nosti streľby na dlhú vzdialenosť

• náhľad do práce ostre­ľo­vac­kého tímu

Tac­ti­cal Air­soft Trai­ning Area

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tech­nické a mate­riálne vyba­ve­nie strelca:

• výstavba strel­nice a parkúru

• air­sof­tová zbraň puška 1ks

• zásob­ník 2ks

• ochranné oku­liare

• chrá­niče sluchu