Nájdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG

PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG

 

Slovo pre­žiť môžme defi­no­vať via­ce­rými ter­mínmi, ale pod­stata  je rov­naká — zostať na žive, nepod­ľa­hnúť panike, pre­mýš­ľať a bojo­vať až do konca.

Váš tré­ning pre­ži­tia bude podobný, ako príp­rava špeciál­nych jed­no­tiek a let­cov, s kto­rou sa stre­tá­vame v doku­men­tár­nych fil­moch, ktoré  sú súčas­ťou ich výcviku a služby v ozb­ro­je­ných zložkách.

Naučíme Vás ako pre­žiť v našich zeme­pis­ných pod­mien­kach, a ako využiť prí­rodu vo svoj prospech.

 

Pre koho je určená PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG ?

 

Odpo­veď je jed­no­du­chá — pre všet­kých čo chcú PREŽIŤ.

 

Naša Aka­dé­mia Vás pri­praví na nástrahy, ktoré môžu čakať všade okolo Vás ( turis­tika, havá­ria doprav­ného pros­triedku, prí­rodná kata­strofa, šport ). Naučíme Vás rie­šiť akú­koľ­vek vznik­nutú situ­áciu z oblasti pre­ži­tia, od základ­ných tech­ník až po naplá­no­va­nie bez­peč­ného návratu do civilizácie.

Roz­de­le­nie kur­zov akadémie:

 

Level 1 – kurz určený pre začiatočníkov

• V trvaní  09.00hod – 17.00hod

• Spo­číva v prak­tic­kej činnosti jed­not­liv­cov a výuč­bou základ­ných zruč­ností pre­ži­tia v prí­rode
• Stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( pred­náška )
• Zís­ka­nie pit­nej vody z dostup­ných zdro­jov v prí­rode, fil­trá­cia a úprava vody 
• Zís­ka­va­nie potravy z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov  ( lov, pasce, zber )
• Zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spô­sobmi, typy ohňov na rôzne pou­ži­tie
• Príp­rava vlast­ného prí­strešku a príp­rava jedla počas činnosti na základni
• Zís­ka­va­nie a výroba nástro­jov
• Lie­čivé rast­liny a ich pou­ži­tie
• Ako si vyro­biť a správne pou­ží­vať núdzové zbrane
• Sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi

 

Level 2: určený pre pokro­či­lých účastníkov

• v trvaní  48 hodín

• spo­číva v prak­tic­kej činnosti jed­not­liv­cov. Pre­no­co­va­nie je možné vo voľ­nej prí­rode alebo v uby­to­va­cích priestoroch

• stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia v prí­rode, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )

• orien­tá­cia v hor­skom pro­stredí : topo­gra­fia (čítanie máp), určo­va­nie smeru pri pre­sune   tech­nic­kými pros­tried­kami podľa prí­rod­ných ele­men­tov: mesiaca, hviezd, slnka, prírody

• zís­ka­nie pit­nej vody a jedla z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov v pries­tore ( lov, pasce )

• zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spôsobmi

• príp­rava vlast­ného prí­strešku a príp­rava jedla počas činnosti na základni

• zís­ka­va­nie a výroba nástrojov

• impro­vi­zo­vané horo­le­zecké tech­niky, via­za­nie uzlov

• zdra­vo­veda: postupy prvej pomoci, mož­nosti  rizík v horú­com a chlad­nom pro­stredí, lie­čivé rast­liny a ich použitie

• ako si vyro­biť a správne pou­ží­vať núdzové zbrane

• sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi

• pre­ko­ná­va­nie prí­rod­ných prekážok

• ako pou­žiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech

 

Level 3: tento kurz je určený pre pri­blí­že­nie k rea­lite prežitia

• v trvaní  48 hodín

• pobyt a pre­no­co­va­nie vo voľ­nej prírode

• stra­té­gia a psy­cho­ló­gia pre­ži­tia počas kurzu, plá­no­va­nie návratu ( prednáška )

• orien­tá­cia v hor­skom pro­stredí :  topo­gra­fia ( čítanie máp ), určo­va­nie smeru pri pre­sune tech­nic­kými pros­tried­kami podľa prí­rod­ných ele­men­tov: mesiaca, hviezd, slnka a prírody

• zís­ka­nie pit­nej vody a jedla z dostup­ných prí­rod­ných zdro­jov  v pries­tore (lov, pasce)

• zalo­že­nie ohňa rôz­nymi spôsobmi

• príp­rava vlast­ného prí­strešku a príp­rava jedla počas činnosti na základni

• zís­ka­va­nie a výroba nástrojov

• impro­vi­zo­vané horo­le­zecké tech­niky, via­za­nie uzlov

• zdra­vo­veda: postupy prvej pomoci, mož­nosti rizík v horú­com a chlad­nom pro­stredí,  lie­čivé rast­liny a ich použitie

• ako si vyro­biť a správne pou­ží­vať núdzové zbrane

• sig­na­li­zá­cia — ako na seba upo­zor­niť v núdzi

• pre­ko­ná­va­nie prí­rod­ných prekážok

• ako pou­žiť všetko dostupné okolo seba vo svoj prospech

 

Tématický záži­tok z oblasti prežitia:

Útek:

Preži 12hodín v hor­skom pro­stredí pre­na­sle­do­vaný sku­pi­nou inštruk­to­rov. Tvoja úloha je jed­no­du­chá. Dostať sa do urče­ného bodu nepo­zo­ro­vane a využiť pri tom všetky svoje zruč­nosti a skúsenosti.

Ope­rá­cia Bro­ken Arrow:

Ope­rá­cia Bro­ken Arrow je air­sof­tovo tak­tická – bojová hra, kto­rej prí­beh sa odo­hráva v hor­skom pro­stredí, kde pri taj­nom letec­kom cvi­čení letadla Ste­alth dôjde k sabo­táži jed­ného z pilo­tov. Ten chce pri pre­lete ponad severnú oblasť uvoľ­niť jad­rovú hla­vicu čo sa mu aj napo­kon podarí. Pri dopade hla­vica nevy­buchne, pre­tože majá bez­peč­nostné pois­tky. Cen­trála vyšle na miesto kde lie­tadlo hava­ro­valo špeciálnu vojen­skú jed­notku, kto­rej úlohou je prejsť cez nepria­teľ­ské sku­piny na územie obsa­dené napria­te­ľom a nájsť hlavicu.

Začína sa ope­rá­cia s kry­cím náz­vom Zlo­mený šíp …

 

PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG Vám ponúka:

• odbor­ných inštruk­to­rov v oblasti pre­ži­tia, kde všetci majú viac ako 10 rokov pro­fe­si­onál­nych skúseností

• mož­nosť kúpi a pre­na­ja­tia výstroje s kto­rou budete pracovať

• zdra­votný dohľad počas celej doby trva­nia kurzu

• cer­ti­fi­káty o absol­vo­vaní kurzu PANTERS SURVIVAL ACADEMY GO-BAG

 

Budete una­vení, budete špinaví, budete možno aj hladní…

Ale čo je dôle­žité?  TO ČO SA U NÁS NAUČÍTE,  VÁM UŽ NIKTO NEZOBERIE.