Nájdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Streľba z kuše a luku

Streľba z kuše a luku patrí od dáv­nych čias k lov­com a bojov­ní­kom a je obľú­be­nou akti­vi­tou pre firemné akcie.

 

Máme pre Vás mož­nosť vyskú­šať si streľbu z his­to­ric­kých ale aj moder­ných  lukov  a kuší. Pri­pra­víme pre Vás školu streľby alebo zau­jí­mavé pre­teky v tejto dis­cip­líne.

 

Tech­nické a mate­riálne vybavenie:

  • výstavba strel­nice, ter­čov­nice, ochranná kev­la­rová sieť
  • kuše, luky + vybavenie
  • cel­kovo máme k dis­po­zí­cii 10 lukov a 5 kuší
  • strel­nica je mobilná takže ju vieme rea­li­zo­vať kde­koľ­vek na Slovensku