Menu
P5 Základný kurz obran­nej streľby, puška

P5 Základný kurz obran­nej streľby, puška

Základné informácie

Miesto: Žilina
Dĺžka kurzu: 4 - 5hod.
Počet inštruk­to­rov: 2
Počet osôb: min: 8, max: 15
Cena kurzu: 75€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

O kurze

Cie­ľom kurzu je odbor­ným a meto­dic­kým sys­té­mom uviesť absol­ven­tov do prob­le­ma­tiky obran­nej streľby. Dôle­ži­tým fak­to­rom kurzu je vybu­do­vať základy bez­peč­nej mani­pu­lá­cie s dlhou zbra­ňou a základy obran­nej streľby s týmto dru­hom zbrane. Infor­má­cie a zruč­nosti zís­kané kur­zom sa stanú zákla­dom pre ďalší roz­voj absol­venta. Kurz dáva návod ako pra­co­vať a roz­ví­jať svoje schop­nosti v oblasti obran­nej streľby s dlhou zbra­ňou. Tieto schop­nosti Vám pomôžu zís­kať skú­sení inštruk­tori vďaka indi­vi­du­ál­nemu prí­stupu ku kaž­dému absol­ven­tovi zvlášť.
 

Obsah kurzu

 • Základné zásady bez­peč­nej mani­pu­lá­cie s dlhou zbraňou
 • Rie­še­nie závad na zbrani
 • Vhodné umiest­ne­nie zbrane a zásob­ní­kov z hľa­diska obran­nej streľby
 • Základné postoje na obrannú streľbu
 • Úchop zbrane, polohy zbrane pred a počas streľby
 • Teória mie­re­nej streľby, dýcha­nie, zrov­na­nie mieridiel
 • Spúš­ťa­nie, naho­de­nie na terča
 • Vynú­tené prebíjanie
 • Streľba s prenášaním
 • Reset spúšte

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

 • Povinná ochrana zraku ( s balis­tic­kou ochra­nou ) a sluchu
 • Puška, zásob­níky mini­málne 2ks
 • Stre­livo 150ks
 • Oblečenie a obuv podľa ročného obdobia (možnosť zakúpenia v našom obchode zo zľavou 10% )
 • Poznám­kový blok a písacie potreby (odporúčame)

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku

Facebook Twitter Google+ Pinterest

email: gasparik@panters.sk
     
Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o. 
Komen­ského 7
010 01 Žilina, Slovensko