Menu
P1-2 Individuálny základný kurz obran­nej streľby, pištoľ - so zbrojným preukazom

P1-2 Individuálny základný kurz obran­nej streľby, pištoľ - so zbrojným preukazom

Základné informácie

Miesto: Žilina
Dátum: 2019
Dĺžka kurzu: 4hod.
Počet inštruk­to­rov:
Počet osôb: min: 1; max: 3
Cena kurzu: 85€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

O kurze

Cie­ľom kurzu je odbor­ným a meto­dic­kým sys­té­mom uviesť absol­ven­tov do prob­le­ma­tiky obran­nej streľby. Dôle­ži­tým fak­to­rom kurzu je vybu­do­vať základy bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbra­ňou a základy obran­nej streľby. Infor­má­cie a zruč­nosti zís­kané kur­zom sa stanú zákla­dom  pre ďalší roz­voj absol­venta. Kurz dáva návod ako pra­co­vať a roz­ví­jať svoje schop­nosti v oblasti obran­nej streľby. Tieto schop­nosti Vám pomôžu zís­kať skú­sení inštruk­tori vďaka indi­vi­du­ál­nemu prí­stupu ku kaž­dému absolventovi zvlášť.
 

Obsah kurzu

 • Základné zásady bez­peč­nej mani­pu­lá­cie so zbraňou
 • Teória mie­re­nej streľby, dýcha­nie, zrov­na­nie mie­ri­diel, spúštanie
 • Úchop zbrane, polohy zbrane pred a počas streľby
 • Vhodné umiest­ne­nie zbrane a zásob­ní­kov z hľa­diska obran­nej streľby, vhodné typy púz­dier a zbraní
 • Základné postoje na obrannú streľbu
 • Pre­sun zbrane z poho­to­vost­nej polohy do stre­lec­kej polohy (naho­de­nie na terč)
 • Tase­nie z púzdra, zapúzdrenie
 • Nabitie a vybitie zbrane, kondícia zbrane
 • Mierená streľba
 • Vynú­tené a taktické prebitie
 • Streľba s prenášaním
 • Rie­še­nie závad na zbrani
 • Záverečný test
 • Po absol­vo­vaní kurzu obdrží účast­ník certifikát. 

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

 • Povinná ochrana zraku ( s balis­tic­kou ochra­nou ) a sluchu
 • Zbraň, zásob­níky mini­málne 2ks
 • Púzdro na piš­toľ a zásobníky
 • Stre­livo 150ks
 • Oble­če­nie a obuv podľa roč­ného obdo­bia (mož­nosť zakú­pe­nia v našom obchode so zľa­vou 10%)
 • Poznám­kový blok a písa­cie potreby (odporúčame)

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

email: gasparik@panters.sk
     
Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o. 
Komen­ského 7
010 01 Žilina, Slovensko