Nájdete nás na Facebooku

Facebook Status

OAuthException: Error validating access token: The session has been invalidated because the user changed their password or Facebook has changed the session for security reasons.

Napísali o nás / Referencie

Zažili to s nami:

Ipe­con

KOFT
DHL
Spe­e­e­feol s.r.o

Tat­ra­banka
Pri­ce­wa­ter­house Coopers Slo­ven­sko s.r.o.
Euro­pa­pier
IT Solu­ti­ons
K-7
VSE a.s.
SSE a.s.
Met­Life
BASF
Mata­dor Rub­ber s.r.o.
Orava Resusce Sys­tem
Hotel Altis
Hotel Impo­zant
Slo­ven­ská spo­ri­teľňa
Dome­tic Slo­va­kia s.r.o
DHL Express (Slo­va­kia), spol. s r.o.

PROFI CREDIT Slo­va­kia, s.r.o
OVB
Eiss­mann
ING Bank

 

Naši zákaz­níci:

Mes­tká polí­cia Žilina
Mes­tká polí­cia  Tur­čian­ske Tep­lice
Mes­tká polí­cia Mar­tin
Mes­tká polí­cia Kež­ma­rok
Mes­tká polí­cia Ľubica
Mes­tká polí­cia Ban­ská Bys­trica
Poho­to­vostné útvary MVSR
Mes­tká Polí­cia Žiar Nad Hronom

 

 

Firemná akcia
tro­cha adre­na­línu — prí­jemné pro­stre­die — páčilo sa nám

 

Je o mne (verejne) známe, že som týpek, ktorý ani na kávu nejde tam, kde sa pred pod­ni­kom nedá par­ko­vať a aj napriek tomu ma zamest­ná­va­teľ doká­zal naho­vo­riť na firemnú “adre­na­lí­novú” akciu, kde sa dobí­jali so zbra­ňou v ruke pev­nosti pre­dom na nás nachystané…

Aby som to uvie­dol na správnu mieru, bol som tam v úlohe foto­grafa, pro­vo­ka­téra. V tomto článku by som Vám chcel aj na foto­gra­fiách pri­blí­žiť o čo tam išlo.
Na záver úvodu: Akcia stála za to a dopo­ru­ču­jem čokoľ­vek podobné pre­žiť každému.

Nebu­dem popi­so­vať čo všetko pekné sa dá vidieť na Orave, ale pri­lo­žím fotku z miesta kde nás “vyhnalo plne­nie našej bojo­vej úlohy v rámci našej malej víken­do­vej vojny.

Orava, jej kopce, doliny, lúky, lesy a obloha v jed­nom zábere.

V takomto kraji bola umiest­nená celá naša víken­dová akcia, kde sme zabudli na všetky prob­lémy, ktoré sme si v hla­vách niesli aj na Oravu.

Celá akcia začí­nala škole­ním v pries­to­roch hotela, kde sme boli uby­to­vaní (jeho služby popí­šem v ďalšom článku) a na druhý deň pokra­čo­vala škole­ním v nará­baní so zbra­ňami (air­sof­tové), ktoré sme do bojov faso­vali. Ďalšie fotky Vám ukážu hlav­ných akté­rov, ktorí túto akciu navrhli a zrealizovali.

Takto sa chráňte… Šéf orga­ni­zá­tor­ského tímu. Inštruk­tor Dano.
Hlav­ných orga­ni­zá­to­rov bolo viac a ich jadro uvi­díte na pred­po­sled­nej fotografii.

Počas škole­nia (bez­peč­nosť nadov­šetko) sme pomaly, ale isto začí­nali chá­pať, že o pre­chádzku ružo­vou záh­ra­dou nepôjde (oni to brali úplne vážne). Na naše otázky, koľko Vás bude v lese sa nám dostá­valo odpo­vede, ktorú som pre­sved­čený, že každý účast­ník tejto akcie má stále v hlave : “Stovky až tisíce a možno príde aj výsa­dok”. Túto odpo­veď sme dostá­vali s ich pro­vo­kač­ným úsme­vom na tvári. A v tom sa obja­vil v našej blíz­kosti prí­zrak (nazvali sme ho ufón), ktorý sa zne­naz­dajky v našej blíz­kosti objavil.

Ako pri­šiel, tak aj odišiel, ale v našich hla­vách zane­chal nezma­za­teľné stopy :-) .

Reak­cia inštruk­to­rov na tento “úkaz” bola: To je jeden z Vašich nepria­te­ľov, proti kto­rým budete na trati bojo­vať. A takých sú tam stovky až tisíce a možno príde aj výsadok.

Po absol­vo­vaní škole­nia sa prvá sku­pina vydala po pre­dom “naz­na­če­nej” trase na svoju bojovú úlohu. Že svoju úlohu chceli čo naj­lep­šie spl­niť a boli pre­sved­čení, že nad davom zako­pa­ných a zamas­ko­va­ných “ufó­nov” zví­ťa­zia svedčí aj táto fotografia.

V tomto zábere je okolo 5 účast­ní­kov, ktorí sa mas­kujú a ako “nevi­díte” robia to dobre.

Ďalšia foto­gra­fia uka­zuje celú sku­pinu po dobití prvej kóty a spo­čí­taní bodov.

Po absol­vo­vaní všet­kých bojo­vých “poin­tov” sa naša sku­pina pre­su­nula na ďalšiu atrak­ciu týchto Pan­ter­sov. Opi­čia dráha? Lanová dráha? Dráha pre bláz­nov? Samov­ra­žedná dráha? Nazvyte si to ako chcete, ja pri­lo­žím dve fotografie.

Po absol­vo­vaní tejto “atrak­cie” samoz­rejme za dodr­ža­nia všet­kých bez­peč­nost­ných pred­pi­sov a istení (na ktoré dohlia­dal osobne maji­teľ hotela, ale o ňom nabu­dúce) sa celé druž­stvo (spo­tené, una­vené, ale šťastné) pobralo … kam by ste si mys­leli ? No predsa na občerstve­nie ! A to padlo božsky.

Tu sa tro­cha “sty­dím”, lebo toto krásne záti­šie “Kozel a Hruška” som nefo­til ja, ale kolega.
Ja som vyme­nil foťák za? No predsa Hrušku.

Tro­cha neskôr sa nám uká­zala aj časť tímu aj so svo­jimi zbra­ňami, proti kto­rému sme bojovali.


Všim­nite si čo tam mali napás­ko­vané v tých zbra­niach :-)  
Aj takto vyze­ral náš “nepria­teľ”. Nemali sme to ľahké.

Potom pri­šiel čas na pre­be­ra­nie zážit­kov z bojov. Samoz­rejme, že až po spr­che, ktorá bola abso­lútne nutná, nakoľko pla­ziť sa lúkou a pre­d­ie­rať lesom, úrad­ní­kovi dá zabrať :-) Večer nám ešte pri­pra­vili nie­koľko sprie­vod­ných akcií, kto­rým ako čereš­nička na torte trónil :

Janek a jeho efektná šou v pre­rá­žaní.
Janek bolo to pekné. Ď.

A teraz sľu­bo­vaná fotka “veľ­kej trojky” orga­ni­zá­to­rov našej malej vojny.

Ten v strede (DANO) to všetko spískal.

Týmto člán­kom by som chcel poďa­ko­vať ako svojmu zamest­ná­va­te­ľovi, že mi takúto akciu umož­nil pre­žiť. Áno, takéto akcie sa neab­sol­vujú, ale prežívajú.

Tiež chcem poďa­ko­vať našej “krás­nej víle” (BB :-) ), šéfke mar­ke­tingu, ktorá to s nimi všetko zor­ga­ni­zo­vala a veno­vala tomu veľmi veľa ener­gie a času.

A v nepo­sled­nom rade aj Pan­ters teamu pod vede­ním Dana, že doká­zali aj takúto sku­pinu pre­viesť všet­kými nástra­hami bojov, bez neja­kej väč­šej újmy na zdraví kto­ré­ho­koľ­vek účast­níka. Nepo­čí­tam mod­riny po stre­lách (bolo ich dosť) a neja­kých škra­ban­cov, kto­rých si z lesa odniesla väč­šina bojo­vej jednotky.

A na záver ešte jedna fotka na roz­lú­če­nie s Oravou.

Záver: Vrele dopo­ru­ču­jem absol­vo­vať takúto “tor­túru”, ktorá Vám pre­čistí hlavu, naštar­tuje lovecké inštikty, nabudí orga­niz­mus, na prek­va­pe­nie aj napriek únave Vám dodá ener­giu a chla­pom pri­po­me­nie vojen­ské časy. A čo sa mňa týka, tak táto par­tia to robí vo fan­tas­tic­kom pro­stredí a abso­lút­nej pro­fe­si­ona­lite s pred­nost­ným dôra­zom na bezpečnosť. 

Už viem Dano, prečo máte tak veľa roboty.
Lebo svoju prácu robíte na 110% a “možno príde aj výsadok”.

Čítajte viac: http://repka.blog.sme.sk