Menu
P6 Pokro­čilý kurz obran­nej streľby, puška

P6 Pokro­čilý kurz obran­nej streľby, puška

Základné informácie

Miesto: Žilina
Dĺžka kurzu: 4 -5hod
Počet inštruk­to­rov: 2
Počet osôb: min: 8; max:15
Cena kurzu: 75€
Infor­má­cie: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. 
 

O kurze

Cie­ľom kurzu e zís­kať ďalšie infor­má­cie potrebné na zvlád­nu­tie kon­flikt­nej situ­ácie. Zruč­nosti zís­kané kur­zom posunú absol­venta o ďalší krok sme­rom k vyš­šej seba­dô­vere a mož­nosti adek­vátne čeliť nebez­pe­čen­stvu počas napad­nu­tia. Pokro­čilý kurz obran­nej streľby s dlhou zbra­ňou zvýši vaše mož­nosti pre­žiť kon­fliktnú situ­áciu. Zruč­nosti a schop­nosti Vám pomôžu zís­kať skú­sení inštruk­tori vďaka indi­vi­du­ál­nemu prí­stupu ku kaž­dému absol­ven­tovi zvlášť.
 

Obsah kurzu

 • Umiest­ne­nie mate­riálu a samot­nej zbrane
 • Bojový postoj
 • Stre­lecké pozície
 • Mie­re­nie v obran­nej streľbe
 • Reak­cia na útok, vyhod­no­te­nie situ­ácie, naho­de­nie zbrane na terč
 • Streľba v rôz­nych polo­hách (kľak, drep, ľah)
 • Plá­no­vané a neplá­no­vané pre­bi­tie zbrane
 • Pre­sun so zbraňou
 • Streľba spoza krytu v rôz­nych polohách

Výstroj a výzb­roj jednotlivca:

 • Balis­tická vesta, balis­tická prilba ( odporúčame )
 • Povinná ochrana zraku ( s balis­tic­kou ochra­nou ) a sluchu
 • Puška, zásob­níky mini­málne 2ks
 • Stre­livo 200ks
 • Tak­tické ruka­vice ( odporúčame )
 • Oble­če­nie a obuv podľa roč­ného obdo­bia (mož­nosť zakú­pe­nia v našom obchode zo zľa­vou 10% )
 • Poznám­kový blok a písa­cie potreby (odporúčame)

Kurz je možné zakúpiť formou Darčekovej poukážky

objednať Darčekovú poukážku

Facebook Twitter Google+ Pinterest
email: gasparik@panters.sk
     
Pan­ters Tac­ti­cal Defense Aca­demy s.r.o. 
Komen­ského 7
010 01 Žilina, Slovensko