Partneri

Partner v oblasti ubytovania

HOTEL ALTIS****

Priamo v srdci krás­neho pro­stre­dia Oravy v tes­nej blíz­kosti naj­väč­šej slo­ven­skej prieh­rady sa nachá­dza rezort Hotela ALTIS. Moderne vybu­do­vaný, štvor­hviez­dič­kový kom­plex posky­tuje svo­jim kli­en­tom nie­len uby­to­va­cie a stra­vo­va­cie služby, ale pre­dov­šet­kým aj široké port­fó­lio špor­to­vých akti­vít na pro­fe­si­onál­nej úrovni, kde môžete využiť ľadovú plo­chu s celo­roč­nou pre­vádz­kou, krytú telo­cvičňu, mul­ti­funkčné ihrisko s ume­lým tráv­ni­kom, posil­ňovňu, ale tak­tiež si môžete oddých­nuť v našomwell­ness cen­tre či vyskú­šať školu varenia.

 

Pre spes­tre­nie pobytu v našom rezorte, môžete využiť množ­stvo atrak­tív­nych akti­vít v blíz­kom okolí. V lete je vyhľa­dá­va­nej­šia južná a západná časť prieh­rady. Na jej bre­hoch je via­cero oblastí s mož­nos­ťami kúpa­nia, jach­tingu, vod­ného bicyk­lo­va­nia, člnko­va­nia, surfingu,motorových vod­ných špor­tov či pokojný lov rýb. V zim­ných mesia­coch oko­lie rezortu posky­tuje široké mož­nosti pre nad­šen­cov zim­ných športov.

 

 

ŠPORTOVÝ REZORT HOTELA ALTIS JE IDEÁLNYM MIESTOM PRE VÁS

V prí­pade, že si chcete oddých­nuť a strá­viť čas v prí­jem­nom pro­stredí plnom zelene a čerstvého vzdu­chu. K dis­po­zí­cii jemul­ti­funkčné ihrisko s roz­mermi 20 x 40 m s ume­lou trá­vou a noč­ným osvet­le­ním, kde si môžete zahrať: foot­ball bas­ket­ball, ten­nis, vol­le­y­ball, soccer.

Tak­tiež je Vám k dis­po­zí­cii mož­nosť využi­tia kry­tej telo­cvične s roz­mermi 16 x 18 m, kde si môžete vybrať šport podľa Vašej predstavy

Pre zdo­ko­na­le­nie postavy je vám k dis­po­zí­cii pro­fe­si­onálna posil­ňovňa s naj­mo­der­nej­ším vybavením.

kontakt: http://www.hotelaltis.sk/

 

ORAVSKÝ HÁJ Gar­den Hotel  & Resort

V lone roz­práv­ko­vej prí­rody orav­ského kraja, pod úpätím Sko­ru­šin­ských vrchov, v údolí rieky Ora­vica sa nachá­dza ORAVSKÝ HÁJ, výni­močný rezort ponú­ka­júci náv­štev­ní­kom návrat k prí­rode, pokoj a oddych.

 

 

Hote­lový kom­plex pozos­táva z 8 dom­če­kov v tra­dič­nom orav­skom štýle. Srd­com rezortu je mlyn z roku 1921, ktorý bol v roku 2000 zre­kon­štru­ovaný a zmo­der­ni­zo­vaný. Jeho súčas­ťou je recep­cia s pose­de­ním, reštau­rá­cia, kavia­reň s let­nou tera­sou, kon­gre­sová miest­nosť, saló­niky, pose­de­nie pri krbe, det­ský kútik a  herňa.

Roz­práv­kové uby­to­va­nie: Hote­lový rezort ORAVSKÝ HÁJ ponúka uby­to­va­nie v 25 dvoj­lôž­ko­vých izbách a 11 apart­má­noch, s kapa­ci­tou 80 lôžok a 39 prí­ste­liek. V kaž­dej izbe sa nachá­dza kúpeľňa, mini­bar, tele­ví­zor, tele­fón, fén a Wi-Fi. Pre hostí je k dis­po­zí­cii uzav­reté par­ko­visko a maji­te­ľov domá­cich zvie­rat poteší mož­nosť uby­to­va­nia ich štvor­no­hých miláčikov.

 

 

 

Poc­tivá domáca kuchyňa: Denný bar, reštau­rá­cia, kavia­reň s let­nou tera­sou a zastre­šené ohnisko pri jazierku plnom rýb ponú­kajú prí­jemné pro­stre­die a pes­trý výber nápo­jov, tra­dič­ných jedál a špecia­lít národ­nej kuchyne. V ponuke nechýba domáca jah­ňa­cina, vyni­ka­júce bryn­dzové halušky či domáce pirohy.

 

 

Uni­kátna tokaj­ská piv­nica: Objavte atrak­tívne pro­stre­die jedi­nej Tokaj­skej piv­nice na Orave a zúčast­nite sa nie­kto­rej z pra­vi­delne orga­ni­zo­va­ných ria­de­ných degus­tá­cií vín. K dis­po­zí­cii sú saló­niky s kapa­ci­tou 20 a 35 osôb. Mož­nosť pri­vát­nej degus­tá­cie vín na objed­návku je samozrejmosťou.

 

 

Pokoj a har­mó­nia vo well­ness: Stre­disko well­ness pri­náša náv­štev­ní­kom služby, vďaka kto­rým môžu zre­ge­ne­ro­vať sily a posta­rať sa o svoje zdra­vie. Aktív­nejší si môžu zaplá­vať vo veľ­kom bazéne s proti prú­dom alebo si vychut­nať relax vo vírivke. Nechýba ani kúpeľ v hyd­ro­ma­sáž­nej vani.

 

Sau­nový svet: Tí, ktorí sa aj napriek širo­kej ponuke aktív­neho a pasív­neho oddy­chu ešte neza­po­tili do sýtosti, oce­nia bla­ho­darné účinky par­nej sauny s ochla­dzo­va­cím bazé­nom, Fín­skej sauny, infra­sauny, soľ­nej sauny, fit­nes­cen­tra, solá­ria, vib­ro­maxu, či nie­kto­rej zo špecia­li­zo­va­ných masáží pôso­bia­cich na telo aj na dušu doslova ako balzam.

 

 

Zážitky na koňoch : V našej jaz­dec­kej škole posky­tu­jeme kva­litnú výučbu jaz­dec­tva a všetky lek­cie sú indi­vi­du­álne. To zna­mená, že inštruk­tor sa venuje iba Vám a Vášmu pri­de­le­nému koní­kovi. Vďaka tomu Vám pomô­žeme efek­tívne vysvet­ľo­vať nie­len ako na koni správne sedieť, ako ho ovlá­dať, ale hlavne ozrej­mo­vať sprá­va­nie koňa a jeho reak­cie. Ponú­kame Vám tak­tiež jazdu na koči do oko­li­tej prírody.

 

Krytá jaz­decká hala: Súčas­ťou hote­lo­vého rezortu je aj moderná jaz­decká hala. Vďaka nej vieme zabez­pe­čiť jaz­de­nie na koni za kaž­dého poča­sia či už v zim­nom alebo let­nom období. Nie sme závislý na kli­ma­tic­kých pod­mien­kach. Navyše  pri jaz­dení v hale je menej pod­ne­tov pre koňa, pri kto­rých by mohol zme­niť svoje sprá­va­nie. Hala je navyše bez­peč­nej­šia a je vyba­vená zošik­me­nými man­ti­nelmi, ktoré chrá­nia najmä dolné kon­ča­tiny jazdca. Bezpečné je preto aj jaz­de­nie na koni pre deti.

 

 

Špič­kovo vyba­vené kon­gre­sové pries­tory: Hotel ORAVSKÝ HÁJ je vhodný na orga­ni­zo­va­nie kon­gre­sov, kon­fe­ren­cií, školení, firem­ných akcií, semi­ná­rov, pred­ná­šok, kur­zov, tema­tic­kých poby­tov či obchod­ných stretnutí. K dis­po­zí­cii je kon­fe­renčná sála s kapa­ci­tou až 100 osôb, saló­nik, zimná záh­rada a reštau­račné pries­tory tvo­rené z dvoch samos­tat­ných pries­to­rov. Naše novo zre­kon­štru­ované kon­gre­sové pries­tory sú vyba­vené špič­ko­vou mul­ti­me­diál­nou technikou.

 

Pro­stre­die: Panen­ské lesy, čarovné vodo­pády, vzácna flóra a fauna. Tým všet­kým oplýva domi­nanta Západ­ných Tatier – poho­rie Roháče. Osvie­že­nie v let­ných mesia­coch pri­náša Orav­ská prieh­rada s mož­nos­ťou roz­lič­ných vod­ných špor­tov či rybo­lovu. Po celý rok si môžu náv­štev­níci vychut­nať lie­čivú silu mine­rál­nych pra­me­ňov v ter­mál­nych bazé­noch v Ora­vi­ciach. His­to­rické pamiatky sa nachá­dzajú na Orav­skom hrade a Podzámku, či v Galé­rii Márie Med­vec­kej v Tvrdo­šíne.  Blízke poľ­ské mestá Zako­pane a Kra­kov ponú­kajú mož­nosť kul­túr­neho i nákup­ného vyži­tia, ale aj mož­nosť výhod­ných nákupov.

 

ORAVSKÝ HÁJ Gar­den Hotel & Resort

Bre­zo­vica 370

028 01 Trstená

SLOVENSKO

Kon­takt:

+421 43 5393 781

+421 43 5321 701

www.oravskyhaj.sk

oravskyhaj@oravskyhaj.sk

 

Hotel Impo­zant

 

Hotel Impo­zant 4 – hviez­dič­kový hotel v cen­tre čarov­nej prí­rody Malá Fatra Vám ponúka oázu har­mó­nie, kľudu a relaxu v objatí rodin­nej atmo­sféry. Hotel je určený pre všetky vekové kate­gó­rie, nakoľko tu náj­dete kľudnú atmo­sféru hôr,  zábavu v podobe špor­to­vého vyžitia, animácii pre deti, ale aj pre dospe­lých a oddych vo well­nesse. Ochut­najte v našej reštau­rá­cii kuli­nár­ske špecia­lity a vyberte si zo širo­kej ponuky slo­ven­ských alebo zahra­nič­ných vín. Nechajte sta­rosti na nás a vy si zatiaľ oddých­nite v našom well­ness, kde si môžete vybrať zo štyroch dru­hov sauny, osvie­žiť sa ľado­pá­dom, pono­riť sa do ochla­dzo­va­cieho kúpeľa, opá­liť sa na našej „Slneč­nej lúke“, či  vychut­nať si pohár šampan­ského vo víriv­kách. Zverte sa do rúk našich masé­rov, ktorí Vám zaru­čene vrá­tia stra­tenú ener­giu a odbú­rajú stres. Nasad­nite na bicy­kel a spoz­najte krásu Malej Fatry priamo z jej srdca. Po dni plnom zážit­kov si môžete vychut­nať pohá­rik kva­lit­ného koňaku v bowlin­go­vom bare so štyrmi pro­fe­si­onál­nymi drá­hami, kde sa môžete zabá­vať do sko­rých ran­ných hodín.

 http://impozant.sk/

Sno­wland Val­čian­ska dolina

 

Stre­disko SNOWLAND je zame­rané na rodinné lyžo­va­nie s vyso­kou úrov­ňou dopl­n­ko­vých slu­žieb, od mesta Mar­tin je vzdia­lené 12,5 km. Architektonicky moderne poňaté lyžiar­ske stre­disko bolo budo­vané ako prí­mest­ské stre­disko s bez­prob­lé­mo­vým prí­stu­pom moto­ro­vými vozidlami. Bezplatné par­ko­va­cie plo­chy sú pri­pra­vené pre 1000 osob­ných vozi­diel a 10 autobusov.

 

SNOWLAND Rrozprávka

SNOWLAND Rroz­právka

Priaz­nivo polo­žený severo-východný svah vytvára dobré pod­mienky pre lyžo­va­nie a sno­wbo­ar­do­va­nie od decem­bra až do marca. Upra­vo­vané a tech­nic­kým sne­hom zasne­žo­vané lyžiar­ske svahy sú polo­žené v nad­mor­skej výške 510 až 830 m, na kto­rých je 8 zjaz­do­viek s cel­ko­vou dĺž­kou 5600 m a obtiaž­nos­ťou od  ľahkých cez turis­tické a mierne.

 

Sno­wland náv­štev­ní­kom ponúka novú modernú 4-sedačkovú lanovku s nástup­ným pásom a dĺž­kou 1320m, pre­vý­še­ním 330m a pre­prav­nou kapa­ci­tou 2000 osôb za hodinu a 6 lyžiar­skych vle­kov s cel­ko­vou kapa­ci­tou 5700 osôb za hodinu. Pre naj­men­ších a začí­na­jú­cich lyžia­rov je pri­pra­vený miniv­lek s lyžiar­skou alebo sno­wbo­ar­do­vou školou. Novin­kou v našom stre­disku je YETI PARK s det­ským vle­kom, doprav­ní­ko­vým pásom a rôz­nymi zábav­nými dopl­n­kami, určený pre­dov­šet­kým pre našich najmenších.

 

Stre­disko SNOWLAND je zame­rané na rodinné lyžo­va­nie s vyso­kou úrov­ňou dopl­n­ko­vých slu­žieb. K dis­po­zí­cii náv­štev­ní­kov je štýlová novo­zre­kon­štru­ovaná reštau­rá­cia HUMNO, rýchle občerstve­nie Fast­food, SKi bar s krbom,  bufety, SKI-servis, lyžiar­ska a sno­wbo­ar­dová škola, turisticko-informačná kan­ce­lá­ria, poži­čovňa, úschovňa a pre­dajňa špor­to­vých potrieb.  Umelé osvet­le­nie umož­ňuje vychut­ná­vať lyžo­va­nie či sno­wbo­ar­do­va­nie aj vo večer­ných hodi­nách. Na svoje si prídu aj priaz­nivci bežec­kého lyžovania.

kontakt: http://www.snowland.sk/

Kaš­tieľ Mojmírovce

Barokovo-klasicistický kaš­tieľ Moj­mí­rovce z 18. sto­ro­čia obklo­pený anglic­kým par­kom vám dnes ponúka jedi­nečnú atmo­sféru, kde sa snú­bia kva­litné služby hotela, výni­močné kuli­nár­ske zážitky a inšpi­rá­ciou pre­tkané pro­stre­die ide­álne pre uspo­ria­da­nie podu­jatí pre 300 hostí v pries­to­roch kaš­tieľa i pod holým nebom.

Domi­nan­tou kaš­tieľa je Chodba tole­ran­cie, Iko­nový salón, salón rodáka z Moj­mí­ro­viec, grófa Gras­sal­ko­viča, kedysi naj­sláv­nejší žreb­čín Uhor­ska jedi­nečne pre­bu­do­vaný na kon­gre­sovú sálu a 300-ročná vínna piv­nica. Špor­to­vých nad­šen­cov poteší 25 m dlhý krytý bazén, telo­cvičňa, ihrisko a krytá strel­nica. Výhodná poloha 1 hodinu cesty z Bra­ti­slavy zaru­čuje pohodlnú dostupnosť.

 

 

 

 

 

 

  kontakt: http://www.kastielmojmirovce.sk/sk/

 

 

Hotel Boboty Vrátna dolina

 

Uby­to­va­cia kapa­cita hotela je 140 lôžok a 39 prí­ste­lok v juž­ných izbách a apart­má­noch.
V ponuke sú 1 a 2 poste­ľové izby, apart­mány a rodinné bunky. Všetky izby sú moderne zaria­dené, vyba­vené vlast­nou kúpeľ­ňou a WC, TV/SAT. Vybrané izby sú vyba­vené inter­ne­to­vým pri­po­je­ním a chlad­nič­kou. Takisto ponú­kame izby s bez­ba­ri­é­ro­vou úpravou.

Izby situ­ované na sever: 8 x dvoj­lôž­kové, 4 x jed­no­lôž­kové izby bez bal­kóna,  9 x rodinná bunka (2+2 — pozos­táva z dvoch dvoj­lôž­ko­vých izieb so spo­loč­nou kúpeľ­ňou, WC a bal­kó­nom).
Izby situ­ované na sever ponú­kajú výhľad na masív Boboty.

Izby situ­ované na juh: 35 x dvoj­lôž­kové, 4 x apart­mán (pozos­táva z dvoch dvoj­lôž­ko­vých izieb a dvoch kúpeľní) pri týchto izbách mož­nosť prí­stelky, 4 x dvoj­lôž­kové bez­ba­ri­é­rové.
Južné izby majú bal­kón s výhľa­dom na Malú Fatru a Paseky.

 

 

Hotel Boboty ponúka spo­je­nie pra­cov­ných akti­vít a prí­jemne strá­ve­ného času v horách.

Pre škole­nia a kon­gresy je k dis­po­zí­cii kon­fe­renčná sála s kapa­ci­tou 100 miest, ktorá je vyba­vená naj­mo­der­nej­šou profi-audiovizuálnou tech­ni­kou. Pri­ľahlé pries­tory slú­žia na prácu v men­ších sku­pi­nách o kapa­cite 10, 12, 20 a 50 miest. Izby s bal­kó­nom posky­tujú okrem oča­ru­jú­ceho pohľadu aj mož­nosť pri­po­je­nia na inter­net, čo každý účast­ník škole­nia určite ocení.

 

 kontakt: http://www.hotelboboty.sk/